0378.858.079
play-video

Hướng dẫn: Quản lý nhà cung cấp trên phần mềm Tera CRM

Hướng dẫn thêm mới nhà cung cấp 

Hướng dẫn thêm mới nhà cung cấp trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn Mua hàng >> chọn Nhà cung cấp

Chọn nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 2: Thêm mới >> Thêm nhanh (thêm nhanh những thông tin cơ bản) hoặc Thêm chi tiết (thêm chi tiết các thông tin) của nhà cung cấp

Bước 3: Trường hợp Thêm nhanh 

Thêm nhanh nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 4: Nhập thông tin Nhà cung cấp theo các trường tương ứng

Nhập thông tin Nhà cung cấp - Tera CRM
 • Mã nhà cung cấp: Nhập mã nhà cung cấp tương ứng với nhà cung cấp đó. Trường hợp không nhập mã nhà cung cấp, phần mềm sẽ tự sinh ra mã nhà cung cấp đó.
 • Tên nhà cung cấp: Tại đây, nhập tên nhà cung cấp tương ứng
 • Số điện thoại: Nhập số điện thoại của nhà cung cấp đó vào mục tương ứng
 • Thư điện tử (Email): Nhập thông tin email của nhà cung cấp (nếu có)

Bước 5: Trường hợp Thêm chi tiết

Thêm chi tiết nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 6: Nhập thông tin Nhà cung cấp theo các trường tương ứng

Nhập thông tin chi tiết Nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 7: Sau khi nhập xong thông tin của nhà cung cấp chọn Lưu >> Lưu thành công

Lưu Nhà cung cấp thành công - Tera CRM

Hướng dẫn xem thông tin nhà cung cấp 

Hướng dẫn xem nhanh thông tin nhà cung cấp 

Bước 1: Chọn Mua hàng >> chọn Nhà cung cấp

Chọn module nhà cung cấp

Bước 2: Chọn Tên nhà cung cấp 

Chọn Tên nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 4: Xem nhanh nhà cung cấp >> Xem chi tiết (Nếu  muốn xem chi tiết nhà cung cấp)

Xem nhanh nhà cung cấp - Tera CRM

Hướng dẫn xem chi tiết thông tin nhà cung cấp 

Bước 1: Chọn Mua hàng >> chọn Nhà cung cấp

Chọn phân hệ Nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 2: Chọn Xem

Xem chi tiết nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 3: Xem tại Thông tin chi tiết

Xem thông tin chi tiết nhà cung cấp - Tera CRM

Hướng dẫn cập nhật thông tin chi tiết nhà cung cấp

Bước 1: Chọn Mua hàng >> chọn Nhà cung cấp

Module nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 2: Chọn Xem 

Chọn xem thông tin nhà cung cấp - Tera CRM

Bước 3: Theo dõi các trường thông tin tương ứng các tab như sau:

 • Danh sách ngân hàng
 • Danh sách giao hàng
 • Danh sách liên hệ
 • Tài liệu đính kèm
 • YCMH
 • PO
 • Email marketing

3.1. Danh sách ngân hàng

Chọn tab Danh sách ngân hàng 

 Chọn tab Danh sách ngân hàng - Tera CRM

Chọn 

để thêm thông tin ngân hàng 

Thêm thông tin ngân hàng - Tera CRM

Nhập thông tin Ngân hàng theo các trường tương ứng

Nhập thông tin Ngân hàng - Tera CRM

Lưu Ngân hàng thành công

Đặt làm mặc định tài khoản ngân hàng cho Nhà cung cấp (nếu muốn)

Đặt làm mặc định tài khoản ngân hàng - Tera CRM
Đặt làm mặc định tài khoản ngân hàng

Đặt tài khoản mặc định thành công

Đặt tài khoản mặc định thành công - Tera CRM
Đặt tài khoản mặc định thành công

3.2. Danh sách giao hàng

Chọn tab Danh sách giao hàng >> Chọn

Chọn tab Danh sách giao hàng - Tera CRM
Chọn tab Danh sách giao hàng

Nhập nội dung Danh sách giao hàng >>  chọn Lưu: lưu nội dung giao hàng

Nhập nội dung Danh sách giao hàng - Tera CRM
Nhập nội dung Danh sách giao hàng 

3.3. Danh sách liên hệ

Chọn tab Danh sách liên hệ >> Chọn Thêm nhanh hoặc Thêm chi tiết

Chọn tab Danh sách liên hệ - Tera CRM
Chọn tab Danh sách liên hệ 

Nhập nội dung Danh sách liên hệ >>  chọn Đồng ý: lưu nội dung liên hệ

Nhập nội dung Danh sách liên hệ - Tera CRM
Nhập nội dung Danh sách liên hệ 

3.4. Tài liệu đính kèm

Chọn tab Tài liệu đính kèm >> Chọn file: đính kèm các tệp từ máy tính

Chọn tab Tài liệu đính kèm - Tera CRM
Chọn tab Tài liệu đính kèm

3.5. YCMH

Chọn tab YCMH >> Chọn

Chọn tab YCMH - Tera CRM
Chọn tab YCMH

Nhập nội dung YCMH >>  chọn Đồng ý: lưu nội dung yêu cầu mua hàng

Nhập nội dung YCMH - Tera CRM
Nhập nội dung YCMH

3.6. PO

Chọn tab PO >> Chọn

Chọn tab PO - Tera CRM
Chọn tab PO

Nhập nội dung PO >>  chọn Đồng ý: lưu nội dung đơn hàng

Nhập nội dung PO - Tera CRM
Nhập nội dung PO

3.7. Email marketing

Danh sách Email Marketing cho phép doanh nghiệp theo dõi tổng quan về tình trạng chiến dịch email marketing và trạng thái gửi mail của từng nhà cung cấp. 

Danh sách Email Marketing - Tera CRM
Danh sách Email Marketing

Hướng dẫn tải xuống thông tin nhà cung cấp 

Chọn Mua hàng >> Nhà cung cấp >> Chọn danh sách nhà cung cấp muốn tải xuống >> Chọn 

>> Export file excel

Danh sách nhà cung cấp trên hệ thống Tera CRM sẽ được tải xuống máy tính.

Export file excel - Tera CRM
Export file excel

Hướng dẫn lọc thông tin nhà cung cấp 

Tại phân hệ Mua hàng >>  Nhà cung cấp >> Nhấn vào Bộ lọc (biểu tượng 

) >> Nhập trường dữ liệu muốn lọc >> Nhấn Lọc

Lọc thông tin nhà cung cấp - Tera CRM
lọc thông tin nhà cung cấp 

Hãy trải nghiệm và đăng ký dùng thử Tera CRM ngay hôm nay!