0378.858.079
play-video

Quản lý đơn trả hàng mua - Module Mua hàng

Hướng dẫn tạo đơn trả hàng mua

Chọn Mua hàng >> Chọn Đơn trả hàng mua

Hướng dẫn tạo đơn trả hàng mua - 01

Cách 1:  Tạo đơn trả hàng mua trực tiếp trên phần mềm

Bước 1: Chọn Thêm mới

Tạo đơn trả hàng mua trực tiếp trên phần mềm - Tera CRM

Bước 2: Chọn cửa hàng tạo đơn trả hàng mua >> Đồng ý

Chọn cửa hàng tạo đơn trả hàng mua

Bước 3: Chọn Loại đơn hàngSản phẩm cần trả >> Lưu

 Chọn Loại đơn hàng và Sản phẩm

Bước 4: Khởi tạo đơn hàng thành công và ở trạng thái ‘Đơn mới’

 Khởi tạo đơn hàng thành công - Tera CRM

Cách 2:  Tạo đơn trả hàng mua bằng file excel

Bước 1: Chọn 

>> Import file excel 

Tạo đơn trả hàng mua bằng file excel - Tera CRM

Bước 2: Tải File excel mẫu

Tải File excel mẫu - Tera CRM

Bước 4: Nhập dữ liệu vào file excel mẫu

Bước 5: Chọn file vừa nhập dữ liệu >> chọn Bắt đầu tải file >> chọn Đồng ý

Bước 6: Sau khi tải hoàn tất, phần mềm thông báo Nhập thành công đơn trả hàng mua trong file excel.

Hướng dẫn duyệt đơn trả hàng mua

Bước 1: Chọn Mua hàng >> Chọn Đơn trả hàng mua

Chọn Đơn trả hàng mua - Tera CRM

Bước 2: Chọn đơn hàng đang ở trạng thái ‘Đơn mới’ >> Gửi yêu cầu duyệt

Gửi yêu cầu duyệt đơn hàng - Tera CRM

Bước 3: Xác nhận gửi yêu cầu duyệt >> Đồng ý

Xác nhận gửi yêu cầu duyệt - Tera CRM

Bước 4: Chọn đơn ở trạng thái ‘Chờ duyệt’ >> Duyệt

Duyệt đơn - Tera CRM

Bước 5: Xác nhận duyệt >> Đồng ý

Xác nhận duyệt đơn - Tera CRM

Bước 6: Đơn trả hàng mua đã được duyệt

Đơn trả hàng mua đã được duyệt - Tera CRM

Hướng dẫn xem đơn trả hàng mua

Chọn Mua hàng >> Chọn Đơn trả hàng mua

Chọn Đơn trả hàng mua - Tera CRM

Cách 1: Chọn Xem

Xem đơn trả hàng - Tera CRM

Xem chi tiết đơn hàng

Cách 2: Xem nhanh >> Chọn Mã đơn

Chọn Mã đơn - Tera CRM

Xem nhanh đơn trả hàng mua

Xem nhanh đơn trả hàng mua - Tera CRM

Hướng dẫn kiểm hàng xuất kho

Bước 1: Chọn Kho >> Chọn Kiểm hàng xuất kho

Kiểm hàng xuất kho - Tera CRM

Bước 2: Chọn đơn ở trạng thái ‘Kiểm hàng’ >> chọn Xác nhận đơn

 Xác nhận đơn - Tera CRM

Bước 3: Kiểm tra số lượng hàng thực nhập đang có trong kho >> chọn Xác nhận

Kiểm tra số lượng hàng thực nhập - Tera CRM

Bước 4: Đơn hàng xác nhận thành công và chuyển sang trạng thái ‘Đủ hàng’ để xuất kho

Đơn hàng xác nhận thành công - Tera CRM

Hướng dẫn giao hàng xuất kho

Bước 1: Chọn Khác >> chọn Vận chuyển >> chọn Giao hàng xuất kho

chọn Giao hàng xuất kho - Tera CRM

Bước 2: Chọn đơn ở trạng thái ‘Sẵn sàng giao’ >> chọn Đang giao hàng

 Đang giao hàng - Tera CRM

Bước 3: Xác nhận đơn đang giao >> Đồng ý

Xác nhận đơn đang giao - Tera CRM

Bước 4: Chọn đơn ở trạng thái ‘Đang giao’ >> chọn Hoàn thành

Hoàn thành đơn - Tera CRM

Bước 5: Xác nhận hoàn thành đơn giao >> Đồng ý

Xác nhận hoàn thành đơn giao - Tera CRM

Hướng dẫn kế toán xác nhận đơn

Bước 1: Chọn Khác >> chọn Tài chính >> chọn Hóa đơn trả hàng mua

Hóa đơn trả hàng mua - Tera CRM

Bước 2: Chọn đơn ở trạng thái ‘Chờ xác nhận’ >> chọn Xác nhận đơn

Xác nhận đơn - Tera CRM

Bước 3: Xác nhận đơn trả hàng mua >> Đồng ý

Xác nhận đơn trả hàng mua - Tera CRM

Bước 4: Xác nhận đơn trả hàng mua thành công và hoàn thành quy trình trả hàng mua

Xác nhận đơn trả hàng mua thành công - Tera CRM

Hãy liên hệ với Tera Solutions ngay hôm nay để khám phá thêm về cách Tera CRM có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn!